วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
   
         
   
 
   

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการรักษ์ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
นายกเทศมนตรีฯ ได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ
   
         
       
         
       
   
 

 
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน  รายละเอียด

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
ทั้งหมด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง "ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทอม 1/2561"
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
#ประกาศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 640 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบางบ้าน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านบางหิน หมู่ที่ 5 และบ้านบางคราม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ที่7 ต.คลองชะอุ่น ช่วงระยะโรรงเรียนบ้านต้นยวน ผ่านสามแยกบางเตย ถึงสามแยกประเสริฐ บ้านบางเตย หมู่ที่7 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ที่2 ตำบลคลองชะอุ่น เชื่อมบ้านควนเขียว หมู่ที่13 อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อสี่แยกบ้านบางเตย หมู่ที่7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้งหมด