โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลดอนสัก
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ และการบูรณาการปฏิบัติงานบุคลากร บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง
   
         
   
 
   

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล
   
         
   

   
   
 

ราย
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาษ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองงปาล์ม 2 บ้านบางคราม ม.6 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกถนนสายภักดีโยธา ม.4 เชื่อมซอย รร.บางหิน ม.5 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม ม.6 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกถนนสายภักดีโยธา บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมซอย รร.บ้านบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีค สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีคสายสามแยกหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 เชื่อมแยกเขาสามหน้า บ้านถ้ำเล่ย์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาและผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยหหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมสามแยกเขาสามหน้า ม.10 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาและผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง หมู่ 8 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมสามแยก เขาสามหน้า บ้านถ้ำเล่ย์ ม.10 ด้วยวิธี e-bidding