การประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 1
ประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
         
   
 
   

มูลนิธิคาราบาวแดงมอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาตำบลคลองชะอุ่น

ออกตวรจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และตรวจบ้านผู้ขอขึ้นทะเบียน
ตรวจงานโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ที่2 ตำบลคลองชะอุ่น
   
         
   

   
   
 

ikp
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ปฏิทินแผนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวเขตชุมชนและการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
ระเบียบเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมสามแยก เขาสามหน้า บ้านถ้ำเล่ย์ ม.10 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่) จำนวน 3,300 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง ม.8 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง)ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองหัวแหวน ม.4 เชื่อมสามแยกเขาสามหน้า ม.10 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองหัวแหวน ม.4 เชื่อมสามแยกเขาสามหน้า บ้านถ้ำเล่ย์ ม.10
#ประกาศเทศบาลตำบลคอลงชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง)ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน ม.8 ต.คลองชะอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่่) จำนวน 3,300 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่่) จำนวน 3,300 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่) จำนวน 3,300 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบางเตย หมู่ที่่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน หมู่ 8
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่) จำนวน 3,300 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่) 3,300 ลบ.ม.
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (การจัดซื้อหินผุโรงโม่)
#ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงส.2561 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 4 โครงการ)

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง "ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทอม 1/2561"
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561