โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลดอนสัก
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ และการบูรณาการปฏิบัติงานบุคลากร บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง
   
         
   
 
   

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล
   
         
   

   
   
 

ราย
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
#ประกาศภาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยหลือประชาชนเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานั
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
#ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ บ.คลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองหาล์ม 2 ม.6 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯ สายบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกภักดีโยธา บ.คลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมซอย รร.บางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 ม.6 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาษ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองงปาล์ม 2 บ้านบางคราม ม.6 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกถนนสายภักดีโยธา ม.4 เชื่อมซอย รร.บางหิน ม.5 ด้วยวิธี e-bidding