ข่าวประชาสัมพันธ์
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564.) คลิกรายละเอียด
#ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564.)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานั
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางหิน คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางหิน
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ้ำเล่ย์ คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ้ำเล่ย
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านต้นยวน คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านต้นยวน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านต้นยวน
# ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านบางครามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์ (e-Auction)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ โครงการวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนน สายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) หมู่ 5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โคงการสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด (ครั้งที่ 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลงอชะอุ่น เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช. โครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หน้าสำนักสงฆ์ถ้ำพานทอง หมู่ที่ 9
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 3 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) ม.5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองะชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด