โครงการไถ่ถอนชีวิตสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
   
         
   
 
   
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการเพื่อนร่วมเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
สนับสนุนการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
   
         
       
         
       
   
 

 
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทสบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 1316 สฎ.

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น เชื่อมบ้านควนเขียว หมู่ที่ 13 ตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ "ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่2 เชื่อมต่อสี่แยกบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น " ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราตาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น เชื่อมบ้านควนเขียว หมู่ที่ 13 ตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ "ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่2 เชื่อมต่อสี่แยกบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น " ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายบ้านแสนสุข ม.2 เชื่อมบ้านควนเขียว ม.13 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ "ช่วงระยะบ้านแสนสุข ม.2 - เชื่อมต่อสี่แยกบางเตย ม.7 ต.คลองชะอุ่น"
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาและประกาศเปลี่ยนแปลงเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ที่7 ตำบลคลองชะอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้างและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น