โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลดอนสัก
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ และการบูรณาการปฏิบัติงานบุคลากร บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง
   
         
   
 
   

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล
   
         
   

   
   
 

เรื่ ik
#รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 /2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 / 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
#ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
#ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
#ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ไมอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
#ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 039/2562 เรื่่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 038/2562 เรื่่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 037/2562 เรื่่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
#ประกาศ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคลองชะอุ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562
#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 (ช่วง 2)
#ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุดม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 (ช่วง 2)
#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 (ช่วง 1)
#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ บ้านคลองหัวช้าง ม.4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม ม.6
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อต่อบ้านแสนสุข ม.2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารและยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 ม.6
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราจ้างก่อสร้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 (ช่วง 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด หมู่ 13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข หมู่ 2 (ช่วง 1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในตำบลคลองชะอุ่น 100 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง "ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม ม.6
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคนอกรีตฯ สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2" (ช่วงที่ 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2" (ช่วงที่ 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองขะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม ม.6
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม ม.6
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชื้อและยื่นข้อเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.เทศบาตำบลคลองชะอุ่น 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561