โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลดอนสัก
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ และการบูรณาการปฏิบัติงานบุคลากร บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง
   
         
   
 
   

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล
   
         
   

   
   
 

ik
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
#ประกาศ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคลองชะอุ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชื้อและยื่นข้อเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.เทศบาตำบลคลองชะอุ่น 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561