โครงการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรมในศพด.
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
   
       
   
 

 
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทสบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร โดยเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร โดยเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม.บ้านคลองหัวช้าง หมูที่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้าง และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน บ้านทับคริสต์ หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้าง และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศราคากลาง" โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น " (งบเงินอุดหนุนเฉพพาะกิจ 2561)
#ประกาศราคากลาง "โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น" (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 112/2560 เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน