วันพืชมงคล ประจำปี 2561
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
   
         
   
 
   

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการรักษ์ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
นายกเทศมนตรีฯ ได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ
   
         
   

   
   
 

ระเบียบเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

รายการอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่178/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่..) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคลองชะอุ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ..2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน  รายละเอียด

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
#ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงส.2561 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 4 โครงการ)

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง "ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทอม 1/2561"
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561