ข่าวประชาสัมพันธ์
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 / 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 New !
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 / 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 New !
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4))
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 / 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) คลิกรายละเอียด

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ 11 ต.คลองชะอุ่น New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับโรงเรียน ศพฐ. New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผลแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผลแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง (ป.ป.ช.7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ 11 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558