การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 
ลำดับที่
กระบวนการบริการประชาชน
ระยะเวลา
 
1.
แจ้งเกิด
10 นาที / ราย
 
2.
แจ้งตาย
10 นาที / ราย
 
3.
ย้ายที่อยู่
10 นาที / ราย
 
4.
การขอ / กำหนดเลขที่บ้าน แบบของกรมโยธาธิการ
1 วัน / ราย
 
5.
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
13 นาที / ราย
 
6.
ขอบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุ)
10 นาที / ราย
 
7.
การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กำหนดใหม่)
10 วัน / ราย
 
8.
ช่วยเหลือสาธารณภัย
ในทันที
 
9.
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
5 นาที / ราย
 
10.
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5 นาที / ราย
 
11.
การจัดเก็บภาษีป้าย
5 นาที / ราย
 
12.
การขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์
ภายในวันเดียว
 
13.
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
20 วัน / ราย
 
14.
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
20 วัน / ราย
 
15.
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
20 วัน / ราย
 
16.
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีทั่วไป)
20 วัน / ราย
 
17.
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
15 วัน / ราย
 
 

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการ

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 7 วัน