แผนภูมิขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานช่วยเหลือสาธารณภัย