วันที่
 
โครงการ
ภาพกิจกรรม
07-09-2560   โครงการพัฒนาและเพิ่มประ สิทธิภาพบุคลากรและอบรมสัมม นาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูภาพ
07-09-2560  

ทีมกู้ชีพประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผ่าน 1669

ดูภาพ
06-09-2560   โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดูภาพ
26-27-08-2560   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"กิจกรรม ค่ายเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2560
ดูภาพ
25-08-2560   ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ดูภาพ
24-08-2560  

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลกะลุวอเหนือ

ดูภาพ
21-08-260   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุข ภาพกายใจ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
20-08-2560  

เสวนาสภากาแฟตำบคลองชะอุ่น ครั้งที่ 158

ดูภาพ
17-08-2560  

กิจกรรมการจัดบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

09-08-2560   โครงการจัดการเรียนการส อนและส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรม : การจัดประสบการณ์การเรียนกา รสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “วันแม่”
ดูภาพ
28-07-2560   โครงการเนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรม การปลูกป่าต้นน้ำและปล่อยพั นธ์ปลา
ดูภาพ
25-27-07-2560   การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอพนม ประจำปี 2560
ดูภาพ
21-07-2560   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุข ภาพกายใจ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
20-07-2560   เสวนาสภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น ครั้งที่ 157
ดูภาพ
08-07-2560   แห่เทียนพรรษา
ดูภาพ
29-06-2560   โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูภาพ
12-16-05-2560   โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภ าพผู้สูงอายุ ด้วย "กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน" ประจำปี 2560 “You’re on my mind”
ดูภาพ
08-06-2560   มอบถ้วยพร้อมเงินรางวัลฟุตบอลลีค
ดูภาพ
26/04/60-03-05-60   กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใ นตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2560
ดูภาพ
24-04-2560   โครงกา รฝึกอบรมเสริมสร้างพลเมืองด ีมีจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่ น
ดูภาพ
19-20-04-2560   โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเร ียนรู้และศึกษาดูงานคณะกรรม การบริหารกีฬาฟุตบอลตำบลคลอ งชะอุ่น 2560
ดูภาพ
12-15-04-2560   โครงการเพื่อร่วมเดิน ในช่วงเทศกาลวัยสงกรายต์
ดูภาพ
13-04-2560   กิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางศา สนา ประเพณีและวัฒนธรรม "วันสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ"
ดูภาพ
12-04-2560   ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ4ปี 2581-2564
ดูภาพ
20-03-2560  

เสวนาสภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น ครั้งที่ 154

ดูภาพ
17-18-03-2560   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกา ร
"การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจ ัดการป่าชุมชนในพื้นที่นำร่ อง"
ดูภาพ
15-03-2560   โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชน มายุ 62 พรรษา 
ดูภาพ
14-03-2560   โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ อนุกรรมการ แกนนำจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบ าลตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
09-03-2560   นิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน และที่สำคัญคือการมอบวุฒิบั ตร
ดูภาพ
24-02-2560   โครงการจัดการเรียนการสอนแ ละส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองช ะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดูภาพ
28-02-2560   อำเภอพนม ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอพนม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ ม...เคลื่อนที่
ดูภาพ
23-02-2560   โครงกาารหน่วยแพทย์เคลื่อนท ี่ เพื่อวายเป็นพระราชกุศลแด่ พรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชฯ
ดูภาพ
22-02-2560   เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ร่วมจัดนิทรศการฐานทรัพยากร ท้องถิ่นตำบลฯ ในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 
โดย นายไสว ดีนวนพะเนา
ดูภาพ
21-02-2560   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุข ภาพกายใจ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
20-03-2560   เสวนาสภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น  ครั้งที่ 153
ดูภาพ
12-14-03-2560   เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการ"งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น"  ในงานชมดอกบัวผุดบานที่เขาส ก 
“Khao Sok Eco Festival 2017” 
ดูภาพ
25-27-01-2560   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุข ภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ํธานี 
กิจกรรมการพัฒนาแลกเปลี่ยนเ รียนรู้นอกสถานที่(ภาคกลาง)
ดูภาพ
21-01-2560   พิธี เปิดการแข่งขันฟุตบอลลีก 5 คน ตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2560
ดูภาพ
30/12/59 - 01/01/60   โครงการเพื่อนร่วมเดินทางใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ดูภาพ
26-12-2559   ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอ ุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ดูภาพ
23-12-2559   กิจกรรม : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
20-12-2559   เสวนาสภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น  ครั้งที่ 151 
ดูภาพ
14-17-12-2559   โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เทศบาลฯและการบูรณาการปฏิบั ติงานบุคลากร เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูภาพ
13-12-2559   พิธีรวมพลังแห่ งความภักดี
ดูภาพ
09-12-2559   กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาความ รู้ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงให้กับคณะบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่เทศบาล 
ดูภาพ
21-11-2559   อบรมหลักสูตรการดับ เพลิงขั้นต้นและหลักสูตรการ ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ดูภาพ
20-11-2559   สภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น ครังที่ 150 
ดูภาพ
03-04-11-2559   โครงการประชุมผู้มีส่วนได้ส ่วนเสียในพื้นที่นำร่อง 
"โครงการสนับสนุนการวางแผนจ ัดการป่าชุมชนด้วยระบบเทคโน โลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์"
ป่าชุมชนตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
21-10-2559   ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคล องชะอุ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลคลองชะอุ่น 
ดูภาพ
21-10-2559   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุข ภาพกายใจ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลคลองชะอุ่น
ประจำเดือนตุลาคม 2559
ดูภาพ
20-10-2559   สภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น ครังที่ 149
ดูภาพ
18-10-2559   โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบ าลตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
13-10-2559   พิธีวางพวงมาลาถวายร าชสักการะสมเด็จพระปิยะมหาร าช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณที่พระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬ าลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ดูภาพ
14-16-10-2559   ตำบลคลองชะอุ่น เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธ านี
ในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการส ัญจรเฉลิมพระเกียรติ 
"บัวบาทยาตรา" เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิร ิราชสมบัติ ครบ 60 ปี 
ดูภาพ
13-10-2559   ต้อนรับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้ าที่มูลนิธิชัย 
ดูภาพ
29/07/59 - 02/08/59   การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
ดูภาพ
22 - 07 - 2559   กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสลิด ลงในบ่อ"แปลงข้าวในนา ปลาในหนอง"
ดูภาพ
22 - 07 - 2559   ประชุมกลุ่มสตรีและศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
21 - 07 - 2559   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
ดูภาพ
13-15 - 07 - 2559   การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอพนม ประจำปี 2559 "พนมเกมส์"
ดูภาพ
07-08 - 07 - 2559   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
" กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ " พื้นที่จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์
ดูภาพ
24 - 06 - 2559   กิจกรรมนำต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงลงแปลง
ดูภาพ
23 - 06 - 2559   รณรงค์ไข้เลือดออก ศพด.บ้านถ้ำเล่ย์
ดูภาพ
21 - 06 - 2559   จัดแสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบล ในการประกวดอำเภอดีเด่น
ดูภาพ
21 - 06 - 2559   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ.2559
ดูภาพ
16 - 06 - 2559   กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
15 - 06 - 2559   โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 3 เหนืออ่างเก็บน้ำบางทรายนวล บ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
ดูภาพ
13 - 06 - 2559   เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
09 - 06 - 2559
 

กิจกรรมปลูกป่า (ต้นเคี่ยม) ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 พรรษา

04-09 - 06 - 2559
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ประชุมหมู่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ดูภาพ
02 - 06 - 2559   คัดตัวนักกรีฑาตำบลคลองชะอุ่น เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาอำเภอพนม ประจำปี พ.ศ. 2559
25-27 - 05 - 2559
  โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารกีฬาฟุตบอลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2559 (พื้นที่จังหวัดพังงา-ภูเก็ต)
23 - 06 - 2559   ประชุมคณะกรรมการ เตรียมนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอำเภอพนมปี2559
ดูงาน
19 - 05 - 2559   ประชุมผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา2559
ดูงาน
17 - 05 - 2559
  โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนนำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

" กิจกรรม ลงแขก ลงคลอง สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความสามัคคี "
17 - 05 - 2559
  การติดตามและนิเทศน์การปฏิบัติราชการตามภารกิจงานราชการของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
01-15 - 05 - 2559
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2559
ดูภาพ
27-29 - 04 - 2559
  โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ.2559
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559
ดูภาพ
24-04-2559
  อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใชัทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จที่ส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงเหตุในเด็กปฐมวัย
ดูภาพ
22-04-2559
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นประจำปี 2559 ระหว่าง ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 22559
ดูภาพ
13-04-2559
  สงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ดูภาพ
04-04-2559
  ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
30 - 03 - 2559
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการฝึกอาชีพกิจกรรม : สอนทำพวงหรีดดอกไม้สด

30/03/59-06/04/59

  การแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ (ระดับอำเภอพนม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 )
23-23 - 04 - 2559
  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
14-17-03 - 2559
  เบญจมิตร พนมขุนคีรี คัพ ครั้งที่4
ดูภาพ
09 - 03 - 2559
  พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
03 - 03 - 2559
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ดูภาพ
24 - 02 - 2559
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน "กิจกรรมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นสู่การพัฒนาระบบการแทพย์ฉุกเฉิน"
ดูภาพ
23 - 02 - 2559
  ช่วยเหลือมอบผ้าห่มนวม แก่บ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
18 - 02 - 2559
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ดูภาพ
17 - 02 - 2559
  ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน
ดูภาพ
10-24 - 02 - 2559
  โครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น "กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง จักสานย่านงด"
ดูภาพ
09 - 02 - 2559
  เปิดบ้านวิชาการ Open house 2016 โรงเรียนพนมศึกษา และจัดนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลฯ
ดูภาพ
09-12 - 02 - 2559
 

โครงการอฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)จัดโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดูภาพ
21-01-2559
  โครงการไถ่ถอนชีวิตโค เพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
ดูภาพ
13-22 - 01-2559
  การแข่งขันกีฬาตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี2559 ณ สนามกีฬากลางตำบลคลองชะอุ่น
ดูภา
09-01-2559
  วันเด็กแห่งชาติ 2559
30/12/58 - 02/01/59
 

โครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 "สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559"

18-12-2558
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามคม 2558
04-12-2558
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ และบูรณาการปฏิบัติงานบุคลากร เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
30-11-2558
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการฝึกอาชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรม : การทำปาท่องโก๋ สังขยา
01 - 11 - 2558
  กิจกรรมปลูกไม้สีม่วง 60 ชนิด 6 0 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 - 10 - 2558
  โครงการอบรมเทคนิคการเขียน และการนำเสนอโครงการ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น)
23 - 10 - 2558
  วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพนม
21 - 10 - 2558
  กิจกรรมฝึกอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
21 - 10 - 2558
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศัก ยภาสมาชิกชมรผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2559 
ดูภาพ
20 - 10 - 2558
  โครงการแลกเปลี่ยนและระดมความคิคเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (สภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น ครั้งที่140)
ดูภาพ
04 - 09 - 2558
  กิจกรรมปักป้ายแนวเขตป่าชุมชนตำบลคลองชะอุ่น หมู่ที่ 3 บ้านทับคริสต์
ดูภาพ
31 - 08 - 2558
  โครงการฝึกอาชีพให้ความรู้และส่งเสริมการฝึกอาชีพ ครั้งที่ 4/2558
ดูภาพ
27-28 - 08 - 2558
  โครงการอาบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
ดูภาพ
21 - 08 - 2558
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558
ดูภาพ
18 - 08 - 2558
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี กิจกรรมปล่อยปลาพื้นที่สาธารณประโยชน์พื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น

ดูภาพ
12 - 08 - 2558
 
จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
ดูภาพ
07 - 08 - 2558
 
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการน้ำชุมชน
ดูภาพ
28 - 07 - 2558
 
สมโภชน์ แห่ ถวาย เทียนพรรษา
ดูภาพ
22-24 - 07 - 2558
 
การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน "กรีฑาอำเภอ 58 "
ดูภาพ
14-15 - 07 - 2558
 
ถ่ายสารคดี งานฐานทรัพยากรฯ
ดูภาพ
13 - 07 - 2558
 
โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร
ดูภาพ