#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
#ประกาศ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคลองชะอุ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกลุ่มสตรีตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบล เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่1-13 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
#รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน(ไตรมาสที่2)
#รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่1)
#อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ตอบแบบวัดการรับรู้
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)(ครั้งที่3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
#ประกาศภาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยหลือประชาชนเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานั
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยหลือประชาชนเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานั
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นและอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเล่ย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ปฏิทินแผนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวเขตชุมชนและการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
ระเบียบเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่178/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่..) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคลองชะอุ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ..2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน  รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทสบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 62 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 62 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหิน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเล่ย์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง  ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย  ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 48 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่4) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่4)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 / 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ.2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) รายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกโครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ปฏิทินแผนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4  ปี (พ.ศ.2561-2564)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่5/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25560 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อจัดหา จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (พนักงานกู้ชีพ) หน่่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดหา จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน(พนักงานกู้ชีพ)หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อจัดหา จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน(พนักงานกู้ชีพ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 / 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อจัดหาจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน(พนักงานกู้ชีพ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดหา จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน(พนักงานกู้ชีพ) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล7คน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบลคลองชะอุ่น ประจำปี 2560
#ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 65/2560 เรื่อง แต่งตั้ง ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่2) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด
#ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่2) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 / 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกศูนญ์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 25 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 24 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#คำสั่งเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 23 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 / 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564.) คลิกรายละเอียด
#ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564.)
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางหิน คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางหิน
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ้ำเล่ย์ คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ้ำเล่ย
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านต้นยวน คลิกรายละเอียด
#ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านต้นยวน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านต้นยวน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง  การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคลองชะอุ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 / 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 / 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4))
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 / 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคลองชะอ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5/2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ปฏิทินแผนประชาคมสำรวจปัญหาชุมชน และ ความต้องการของประชาชนระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
แก้ไขประกาศการรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2559
เอกสารประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาตำบลคลองชะอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาปี พ.ศ.2559-2563 เพิ่มเติม ฉบับที่2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบ 2559 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง คู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนา
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2559-2563) คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2559-2563)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 คลิกรายละเอียด