#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.เทศบาตำบลคลองชะอุ่น 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 6 โครงการ)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (จำนวน 2 โครงการ)
#ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 บ้านบางคราม ม.6
#ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนบาดยางแอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้างม.4เชื่อมซอยรร.บ้านบางหินม.5ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ บ.คลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองหาล์ม 2 ม.6 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯ สายบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกภักดีโยธา บ.คลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมซอย รร.บางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 ม.6 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาษ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองงปาล์ม 2 บ้านบางคราม ม.6 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกถนนสายภักดีโยธา ม.4 เชื่อมซอย รร.บางหิน ม.5 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง ม.4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม ม.6 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกถนนสายภักดีโยธา บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมซอย รร.บ้านบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด ม.13 เชื่อมต่อบ้านแสนสุข ม.2 ต.คลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีค สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีคสายสามแยกหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 เชื่อมแยกเขาสามหน้า บ้านถ้ำเล่ย์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาและผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยหหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมสามแยกเขาสามหน้า ม.10 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาและผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง หมู่ 8 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองหัวแหวน บ้านคลองหัวช้าง ม.4 เชื่อมสามแยก เขาสามหน้า บ้านถ้ำเล่ย์ ม.10 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่) จำนวน 3,300 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง ม.8 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง)ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองหัวแหวน ม.4 เชื่อมสามแยกเขาสามหน้า ม.10 ด้วยวิธี e-bidding
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองหัวแหวน ม.4 เชื่อมสามแยกเขาสามหน้า บ้านถ้ำเล่ย์ ม.10
#ประกาศเทศบาลตำบลคอลงชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง)ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน ม.8 ต.คลองชะอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง เชื่อมซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบางเตย หมู่ที่่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศายซอยควนสูง เชื่อมต่อซอยในเหมือง บ้านบางบ้าน หมู่ 8
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่) จำนวน 3,300 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุโรงโม่) 3,300 ลบ.ม.
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (การจัดซื้อหินผุโรงโม่)
#ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงส.2561 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 4 โครงการ)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง "ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทอม 1/2561"
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
#ประกาศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 640 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบางบ้าน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านบางหิน หมู่ที่ 5 และบ้านบางคราม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ที่7 ต.คลองชะอุ่น ช่วงระยะโรรงเรียนบ้านต้นยวน ผ่านสามแยกบางเตย ถึงสามแยกประเสริฐ บ้านบางเตย หมู่ที่7 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ที่2 ตำบลคลองชะอุ่น เชื่อมบ้านควนเขียว หมู่ที่13 อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อสี่แยกบ้านบางเตย หมู่ที่7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การปนะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น "ช่วงระยะโรงเรียนบ้านต้นยวน ถึงสามแยกประเสริฐ บ้านบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น "ช่วงระยะโรงเรียนบ้านต้นยวน" ผ่านสามแยกบางเตย ถึงสามแยกประเสริฐ บ้านบางเตย หมู่ที่ 7 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิะีการทางอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค 1316 สฎ.
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น เชื่อมบ้านควนเขียว หมู่ที่ 13 ตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ "ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่2 เชื่อมต่อสี่แยกบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น " ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราตาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น เชื่อมบ้านควนเขียว หมู่ที่ 13 ตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ "ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่2 เชื่อมต่อสี่แยกบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น " ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายบ้านแสนสุข ม.2 เชื่อมบ้านควนเขียว ม.13 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ "ช่วงระยะบ้านแสนสุข ม.2 - เชื่อมต่อสี่แยกบางเตย ม.7 ต.คลองชะอุ่น"
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาและประกาศเปลี่ยนแปลงเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ที่7 ตำบลคลองชะอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้างและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง "โครงการก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง "โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงpการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลบ.ม. โดยเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร โดยเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้างและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้างและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข หมู่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น เชื่อมบ้านควนเขียว หมู่ 13 ตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร โดยเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร โดยเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร โดยเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม.บ้านคลองหัวช้าง หมูที่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้าง และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน บ้านทับคริสต์ หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศจ้าง และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศราคากลาง" โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านทับคริสต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น " (งบเงินอุดหนุนเฉพพาะกิจ 2561)
#ประกาศราคากลาง "โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น" (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ที่ 112/2560 เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ (อาหารเสริมนม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ภาคเรียนที่ 2/2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริมนม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อาหารเสริมนม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อาหารเสริมนม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 4 รายการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการตามเทศบัญญัติ 2561)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 61)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศแผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีพวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดและอำเภอ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยศาสติ-ไมตรี หมู่ที่ 5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม หมู่ที่ 6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยทับคริสต์ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 1 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.1ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางการสอบซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผนแพร่ราคากลาง : อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการสรรหาสื่อวัสดุสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น ประกาศราคากลาง การจัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทับคริสต์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู๋ที่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถังประปาหมู่ที่ 2 บ้านแสนสุข
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา-โรงเรียนบ้านต้นยวน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดจ้างวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.9 บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ถ้ำพานทอง
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านบางครามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์ (e-Auction)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ โครงการวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนน สายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) หมู่ 5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด (ครั้งที่2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนน สายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) หมู่ 5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โคงการสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด (ครั้งที่ 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลงอชะอุ่น เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช. โครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หน้าสำนักสงฆ์ถ้ำพานทอง หมู่ที่ 9
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 3 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) ม.5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองะชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ป.ป.ช.7) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ 11 ต.คลองชะอ่น New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผลแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต2 New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผลแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง (ป.ป.ช.7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ 11 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี New !
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 7 คน พร้อมหลังคาคลุม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชอุ่น เรื่อง ประกาศศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 7 คน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559 หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ระจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผด.2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 โครงการ
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง สายบ้านแสนสุข หมู่ 2 - บ้านบางหลุด หมู่ 13
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.5
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้างแบบ ป.ป.ช. 7 สายซอยภักดี ม.5
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.1
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้างแบบ ป.ป.ช.7 สายซอยประสานมิตร ม.1
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.5
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้างแบบ ป.ป.ช 7 สายซอยน้ำตก ม.5
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.6
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช. 7 สายซอยเขาแก้ว ม.6
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.8
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช.7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง - ในเหมือง ม. 8
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต จำนวน 6 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โคงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ(เพิ่มเติม) ประจำปี 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสิรม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) 3,230 ลูกบาศก์เมตร
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่10
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กสูงทรงเชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. หมู่ที่11
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูง บ้านแสนสุข หมู่ที่2
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนาสาร หมู่ที่3
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่5
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 7
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบป.ป.ช. การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดับเบิ้ลแค็ป ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คน
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์เทพธาราราม-ซอยดอนแค หมู่ที่8
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบางหิน หมู่ที่5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังสูงเหล็กทรงแชมเปญ บ้านควนพน หมู่ที่11
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา พร้อมขยายระบบเขตประปา บ้านถ้ำเล่ย์ หมู่ที่10
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 7
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องปรมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาถังสูง บ้านแสนสุข หมู่ที่2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ครั้งที่2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค๊บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
#รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ปีงบประมาณ2557 งวดที่2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีต
#แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
#รายละเอียดการประเมิน ปร.4
#ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่ที่5ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง)จำนวน5,000 ลูกบาศก์เมตร
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายแสนสุข-ศรีถาวร ช่วงสี่แยกบางเตย-สามแยกคลองหัวช้าง ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู๋ 8 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการขุดเจาะบ่อบบาดาล หมู่ที่8 ตำบลตลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข ม.2 -บ้านบางหลุด ม.13
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน 2 สาย
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่สำนักงาน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
# ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555