ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ (อาหารเสริมนม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ภาคเรียนที่ 2/2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริมนม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อาหารเสริมนม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อาหารเสริมนม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 4 รายการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการตามเทศบัญญัติ 2561)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 61)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศแผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีพวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดและอำเภอ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหลุด หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยศาสติ-ไมตรี หมู่ที่ 5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 4 สายภักดีโยธา เชื่อมถึงโรงงานสมอทองปาล์ม 2 จำกัด บ้านบางคราม หมู่ที่ 6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยทับคริสต์ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 1 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.1ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางการสอบซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผนแพร่ราคากลาง : อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการสรรหาสื่อวัสดุสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น ประกาศราคากลาง การจัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทับคริสต์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู๋ที่ 2 ตำบลคลองชะอุ่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถังประปาหมู่ที่ 2 บ้านแสนสุข
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา-โรงเรียนบ้านต้นยวน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดจ้างวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.9 บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ถ้ำพานทอง
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านบางครามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบางคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์ (e-Auction)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ โครงการวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนน สายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) หมู่ 5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด (ครั้งที่2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนน สายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) หมู่ 5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โคงการสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด (ครั้งที่ 2)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลงอชะอุ่น เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ตำบลคลองะชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช. โครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หน้าสำนักสงฆ์ถ้ำพานทอง หมู่ที่ 9
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 3 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง งานตกลงราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านบางหิน (บริเวณคอสะพานคลองชะอุ่น) ม.5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองะชะอุ่น เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ป.ป.ช.7) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบลคลองชะอุ่น จำนวน 8 จุด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ 11 ต.คลองชะอ่น New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผลแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต2 New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผลแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) New!
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศราคากลาง (ป.ป.ช.7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ 11 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี New !
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 7 คน พร้อมหลังคาคลุม
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชอุ่น เรื่อง ประกาศศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 7 คน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559 หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ระจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผด.2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 โครงการ
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง สายบ้านแสนสุข หมู่ 2 - บ้านบางหลุด หมู่ 13
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.5
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้างแบบ ป.ป.ช. 7 สายซอยภักดี ม.5
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.1
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้างแบบ ป.ป.ช.7 สายซอยประสานมิตร ม.1
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.5
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้างแบบ ป.ป.ช 7 สายซอยน้ำตก ม.5
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.6
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช. 7 สายซอยเขาแก้ว ม.6
แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ม.8
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช.7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยควนสูง - ในเหมือง ม. 8
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต จำนวน 6 โครงการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โคงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาวัสดุ(เพิ่มเติม) ประจำปี 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสิรม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) 3,230 ลูกบาศก์เมตร
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่10
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กสูงทรงเชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. หมู่ที่11
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูง บ้านแสนสุข หมู่ที่2
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนาสาร หมู่ที่3
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบประปา หมู่ที่5
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 7
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบป.ป.ช. การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดับเบิ้ลแค็ป ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คน
#การเปิดเผยราคากลางตามแบบป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์เทพธาราราม-ซอยดอนแค หมู่ที่8
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบางหิน หมู่ที่5
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังสูงเหล็กทรงแชมเปญ บ้านควนพน หมู่ที่11
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา พร้อมขยายระบบเขตประปา บ้านถ้ำเล่ย์ หมู่ที่10
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 7
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่องปรมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาถังสูง บ้านแสนสุข หมู่ที่2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ครั้งที่2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค๊บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
#รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ปีงบประมาณ2557 งวดที่2
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีต
#แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
#รายละเอียดการประเมิน ปร.4
#ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่ที่5ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง)จำนวน5,000 ลูกบาศก์เมตร
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายแสนสุข-ศรีถาวร ช่วงสี่แยกบางเตย-สามแยกคลองหัวช้าง ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู๋ 8 ตำบลคลองชะอุ่น
#ประกาศตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิกรายละเอียด
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการขุดเจาะบ่อบบาดาล หมู่ที่8 ตำบลตลองชะอุ่น
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสนสุข ม.2 -บ้านบางหลุด ม.13
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน 2 สาย
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอ่น เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่สำนักงาน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน
#ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
# ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555