ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. การเตรียมการป้องกันอัคคีภัย
2. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยแล้ง