งานสวัสดิการสังคม/ชุมชน เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองชะอุ่น
1. ความเป็นมาของกองทุนสวสัดิการชุมชนตำบลคลองชะอุ่น
2. การดำเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชนตำบลคลองชะอุ่น
3. การจัดสวัสดิการและอื่นๆ
4. การเชื่่อมโยงกองทุนกับเครือข่ายทั้งปัจจุบันและอนาคต
5. ภาพกิจกรรมการเชื่่อมโยงกองทุนกับเครือข่ายทั้งปัจจุบันและอนาคต